Купріянов Андрій Анатолійович

автор дистанційного курсу

Вступ

За останній час в світі змінилися пріоритети освіти. Якщо раніше цінувалися знання самі по собі, то тепер на перше місце вийшли загальнонавчальні вміння: вміння здобувати й ефективно використовувати знання. Причини зрозумілі: в даний час знання швидко застарівають або виявляються недостатніми, а значить, потрібно опанувати способи їх оновлення та поповнення. Від того, як учень може застосувати ці знання, наскільки він компетентний у широкому позашкільному контексті, залежить його майбутнє самовизначення. Це не тільки вміння здобувати і застосовувати знання, це комунікативні навички, навички самоконтролю і самооцінювання, розвиток творчих здібностей.

Навчання - найважливіший і надійніший спосіб здобуття систематичної освіти. Відображаючи всі істотні властивості педагогічного процесу (двобічність, спрямованість на всебічний розвиток особистості, єдність змістовної і процесуальної сторін), навчання в той же час має і специфічні якісні відмінності.

Будучи складним і багатогранним, спеціально організовуваним процесом віддзеркалення в свідомості учня реальної дійсності, навчання є не що інше, як специфічний процес пізнання, керований педагогом. Саме направляюча роль вчителя забезпечує повноцінне засвоєння учнями знань, умінь і навичок, розвиток їх розумових сил і творчих здібностей.

У реаліях сучасного світу, за стрімкого розвитку інформаційних технологій, все більш привабливими стають нові можливості навчання.

Комп'ютеризація діяльності, пов'язаної з інформатизацією є закономірним і об'єктивним процесом, характерним для всієї світової спільноти. Він проявляється у всіх сферах людської діяльності, в тому числі і в освіті. Багато в чому завдяки цьому процесу стала можливою нова технологія навчання – дистанційне, яке добре інтегрується з традиційними формами навчання (очною та заочною).

Дистанційне навчання - це система навчання, заснована на взаємодії вчителя та учнів, учнів між собою на відстані, що відображає всі притаманні навчальному процесу компоненти (цілі, зміст, організаційні форми, засоби навчання) специфічними засобами ІКТ та Інтернет-технологій.

Мета дистанційного навчання - надання учням можливості освоєння навчальних програм безпосередньо за місцем проживання або тимчасового їх перебування, отримання знань за додатковими освітніми програмами. Як правило, дистанційне навчання - індивідуальна форма навчання.

Технологія дистанційного навчання полягає в тому, що навчання і контроль за засвоєнням матеріалу відбувається за допомогою комп'ютерної мережі Інтернет, використовуючи технології on-line і off-line.

Інтерес до дистанційного навчання останнім часом постійний. У школі воно впевнено починає завойовувати своє місце в освітньому процесі разом з традиційними формами навчання. В області інформатизації шкільної освіти це явище, безсумнівно, позитивне: за своєю суттю програмоване, дистанційне навчання вимагає використання комп'ютерної техніки, а отже, органічно включає її в навчальний процес і привертає до її освоєння все більше коло вчителів шкіл.

Як шкільний вчитель, я зацікавлений проблемою впровадження дистанційного навчання безпосередньо на місці моєї роботи. Я прийняв рішення про створення дистанційного курсу для учнів 6-го класу «Алгоритми та їх виконавці». Інформатика у 6-му класі введена з 2014 - 2015 навчального року, матеріалів для вивчення і опрацювання учнями є недостатньо. Тема «Алгоритми та їх виконавці», на мій погляд, одна з найскладніших для сприйняття та розуміння учнями серед тем, що вивчаються у 6-му класі. Зважаючи на це, вважаю за доцільне розробку дистанційного курсу саме з теми «Алгоритми та їх виконавці» для учнів 6-го класу.